Planning en nieuwe aanvragen.

Helaas heeft de praktijk op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ik hanteer geen wachtlijst. Ik plan alleen nieuwe afspraken als mijn agenda dat toelaat. Om de zorg voor mijn lopende cliënten te kunnen waarborgen en continueren, plan ik op dit moment alleen afspraken met reeds lopende cliënten.

De praktijk richt zich op (meervoudig gehandicapte) kinderen, cliënten na revalidatie in de thuissituatie, cliënten met een hersenschudding en werkplekadviezen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met collega’s uit de regio.

 

 

Wat doet een ergotherapeut?

Wanneer het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen kun je terecht bij een ergotherapeut voor praktisch advies en training. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over zelfverzorging, vrije tijd, school of werk.

Een ergotherapeut:

 • geeft praktische adviezen op het gebied van werk, computergebruik en zithouding.
 • kan werkplekadvies geven.
 • geeft praktische adviezen over schoolse vaardigheden zoals schrijven of digitaal werken.
 • geeft advies aan kinderen over bijvoorbeeld aankleden, veteren en taakaanpak.
 • kan adviseren bij de aanschaf of de aanvraag van hulpmiddelen en het gebruik daarvan.
 • geeft adviezen over zitten, zithouding en meubilair.
 • geeft praktische adviezen over dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, mobiliteit en huishouding.
 • geeft advies en training bij computer/laptop, telefoon/smartphone of iPad gebruik
 • kan advies geven over zorgtechnologie; verlichting, dictafoon, slimme apparatuur en andere digitale middelen.
 • geeft voorlichting aan het cliëntsysteem zoals de mantelzorger, school of wijkteams over bijvoorbeeld transfers, hulpmiddelen of ergonomie.
 • werkt multidisciplinair en overlegt met andere betrokken hulpverleners.
 • verwijst indien nodig door naar een andere zorgverlener.

Hulpvragen waarmee kinderen en hun ouders bij mij terecht kunt zijn bijvoorbeeld:

  • Het schrijven lukt niet goed. Waar kunnen we nog aan werken?
  • Het organiseren van schooltaken is moeilijk. Zijn er tips en adviezen?
  • Ondersteuning en advies over hulpmiddelen zoals een rolstoel, douchestoel, loophulp, fiets en altijd bereid mee te denken over andere voorzieningen.
  • Ik wil graag zelf mijn kleren uitzoeken en aantrekken. Hoe kan ik dit het makkelijkste doen?
  • Werken met een laptop of iPad? Wat zijn de mogelijkheden?
  • Welke stoel of tafel zijn geschikt om in de klas aan te werken?

Kinderen

Als u kind wat meer tijd nodig heeft om schoolse vaardigheden te leren en 1 op 1 aandacht nodig heeft, kunt u bij mij terecht om samen te oefenen op bijvoorbeeld knippen of schrijven. Dit gebeurt altijd in overleg met school. School en de leerkracht van uw kind hebben de eerste verantwoordelijkheid om binnen de mogelijkheden van school te oefenen en advies te vragen aan bijvoorbeeld Cedin. Soms is dit echter niet voldoende. Dan kunt u bij mij terecht. Samen kijken we hoe het gaat en wat er nodig is. Ook voor vragen over dagelijkse activiteiten zoals aankleden kunt u bij mij terecht.

Wie ben ik?

Ik ben Nynke Sietsche Lettinga-Vellema. Ruim 18 jaar werkzaam als ergotherapeut in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, eerste lijn en cliënten met visuele problematiek.

Werkwijze

Na aanmelding kom ik langs voor een huisbezoek en ga ik met u in gesprek over uw hulpvraag. Welke verwachtingen hebben we en wat kan ik voor u betekenen.

U geeft aan welke activiteiten u belangrijk vindt en waar u hulp bij nodig heeft. Ik observeer tijdens dagelijkse handelingen en samen met u bepaal ik de doelen. We stellen samen vast waar u aan wilt werken en hoe u dat gaat doen. Ik vind het belangrijk dat u zelf regie houdt over uw leven. We bespreken waar u ondersteuning en hulp bij nodig heeft en wat ik u daarin kan bieden en wat niet.

Afspraken kunnen zowel in de thuissituatie of online plaatsvinden.

Als ergotherapeut kan ik advies geven over hulpmiddelen en woningaanpassingen of trainingen geven zodat u uw activiteiten weer zelf kunt uitvoeren. Bij aanvragen bij de gemeente (WMO) of zorgverzekeraar kunnen zij voor inhoudelijke vragen bij mij terecht.

U of uw familie blijft altijd zelf de eerste contactpersoon voor bijvoorbeeld de WMO, andere zorgverleners of leveranciers van hulpmiddelen.

Na overleg met u neem ik indien nodig contact op met andere betrokkenen zoals een huisarts of fysiotherapeut.

Afspraken worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, waarbij uw eigen risico wordt aangesproken.

laptop op tafel

Vergoeding en verwijzing

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar:

Er wordt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer. Hiervoor kunt u uw eigen polis raadplegen.

Uw eigen risico en uw vrijwillig eigen risico worden wel eerst aangesproken (bij 18 jaar en ouder).

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract. U hoeft dan zelf niet te declareren. De vergoeding kan verschillen per situatie. Graag licht ik dit toe.

Behandeling commercieel:

Behandeling per uur € 95,00. Toeslag aan huis per afspraak € 27,50.

Voor de kosten van een werkplekadvies vraag ik u om contact met mij op te nemen. Zie tabblad werkplekadvies.

Verwijzing of directe toegankelijkheid (DTE)

U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts terecht bij Ergotherapiepraktijk Lettinga.

De praktijk is direct toegankelijk (DTE). Voordat verdere behandeling of advisering plaats vindt, wordt er eerst een DTE screening afgenomen. Hierbij wordt geïnventariseerd of er een ergotherapeutische vraag is en of een verwijzing nodig is. De uitkomst van de screening wordt met u besproken en na toestemming wordt de uitkomst met uw huisarts besproken. Het kan zijn dat na een DTE screening alsnog een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk is.

Bij Covid-19 is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Identificatieplicht

Tijdens de eerste afspraak zullen uw gegevens worden genoteerd. Voor aanvang van de zorg is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs laat zien zodat ik kan controleren of u bij uw BSN nummer hoort. Dit om fraude te voorkomen.

 

Klachten en AGV

Afspraken

Afspraken kunnen worden afgezegd of verplaatst. Graag minimaal 24 uur van te  voren.

Klachtenprocedure
Mocht u ontevreden zijn over bepaalde zaken of een klacht hebben dan kunt u dit met mij bespreken. In overleg kunnen we kijken of we tot elkaar kunnen komen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u, uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Paramedici.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er worden eisen gesteld aan:
– Administratie
– Declaratie bij de zorgverzekeraars
– Communicatie

In uw dossier worden uw algemene gegevens genoteerd. Deze worden in het kader van de wetgeving 15 jaar bewaard.
De praktijk heeft een elektronisch beveiligd patiëntendossier. Voor uw gegevens met anderen worden gedeeld wordt u om toestemming gevraagd. U heeft recht op inzage in uw dossier, het recht om gegevens te veranderen en het recht om uw dossier te laten vernietigen (binnen 3 maanden na schriftelijk verzoek).

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister.

KP nummer: 79906618790.

Ik ben lid van Ergotherapie Nederland.

www.ergotherapie.nl